เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

Hotline

098-283-6859

เราช่วยคุณได้

bigdreamtravel

Travel License : 11/12109

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวคุ้ม อาลีซาน ทะเลสาบ 5วัน 4คืน (JX)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวคุ้ม อาลีซาน ทะเลสาบ 5วัน 4คืน (JX)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวคุ้ม อาลีซาน ทะเลสาบ 5วัน 4คืน (JX)

เที่ยวไต้หวัน เที่ยวคุ้ม อาลีซาน ทะเลสาบ 5วัน 4คืน CONA'S CHOCOLATE CASTLE ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เหวินฮั่วไนท์มาร์เก็ต อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมปัาสนพันปี CHIAYI GAIA ตลาดกลางคืนเฟิงเจี่ย อนุสรณ์สถานเจียงใคเช็ค วัดเสียให่เฉิงหวง ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง ใหว้พระขอพร วัดหลงชาน ถ่ายรูปคู่ไอคอนแลนด์มาร์ค ตึกไทเป 101

รหัสทัวร์

TW_JX00043

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

19 ก.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

19,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

STARLUX Airlines

ก.ค. 67

19,999฿

19-23

20,555฿

26-30

ส.ค. 67

19,999฿

10-14

20,555฿

11-15

ต.ค. 67

20,555฿

11-15

20,555฿

18-22

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

19,999

19,999

19,999

4,900

6,900

14,999

25

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

20,555

20,555

20,555

4,900

6,900

15,555

25

10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

19,999

19,999

19,999

4,900

6,900

14,999

25

11 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67

20,555

20,555

20,555

4,900

6,900

15,555

25

11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

20,555

20,555

20,555

4,900

6,900

15,555

25

18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

20,555

20,555

20,555

4,900

6,900

15,555

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน

Day : 2

เมืองเถาหยวน – CONA’S CHOCOLATE CASTLE – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้ – เหวินฮั่วไนท์มาร์เก็ต

Day : 3

เมืองเจียอี้ - ร้านชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – คฤหาสน์ CHIAYI GAIA - เมืองไถจง - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต

Day : 4

เมืองไทเป– ร้านพายสับปะรด – GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค– ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)วัดเสียไห่เฉิงหวง - ซีเหมินติง

Day : 5

วัดหลงซาน - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง